lip 082011
 

W drugiej części poznaliśmy rodzaje bankowości – teraz kilka zdań o strategii prowadzonej przez banki detaliczne

VIII Strategia bankowości detalicznej

Strategia wygląda prosto – klient który ma za dużo pieniędzy powinien je powierzyć bankowi, a ten za odpowiednią prowizję pożyczy je klientowi który tych pieniędzy potrzebuje. Stąd chcąc zużytkować aktualny potencjał i tendencje na rynku banki przypisują wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne. Produkty strategiczne uzupełniane są innymi mniej znaczącymi.

 • W sektorze kredytowym produktem strategicznym są kredyt w ROR, ratalny, samochodowy, a uzupełniającymi kredyt  studencki, gotówkowy, sezonowy
 • W sektorze depozytów produkt strategiczny to depozyt na koncie ROR, a uzupełniające książeczka terminowa, rachunki terminowe, bony, rachunki walutowe
 • Do produktów strategicznych w bankowości detalicznej należy jeszcze zaliczyć ROR przy realizacji płatności i karty debetowe.

IX Ukierunkowanie bankowości detalicznej

Można zauważyć, że najbardziej pożądanymi przez banki produktami są te oparte na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zwanych ROR, czyli najbardziej popularnych i o największej liczbie klientów.

Bankowość detaliczna jest szeroko ukierunkowana na klienta indywidualnego. Konsument jest w głównym punktem wszystkich działań banku. Na niego kierowana jest sfera organizacji pracy, używana technologia, proponowane produkty i oferty bankowe.

Jak widać na rysunku klientowi podporządkowane są produkty, segmenty i kanały dystrybucji – „klient rulez”

X Produkty i czynności bankowe

 • Oferta bankowa to propozycja wykonania  przez bank odpowiednich czynności – zwanych operacjami bankowymi.
 • Operacje bankowe to umowne stosunki pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą
 • Operacje bankowe mają określony związek z  finansami i często określa się je jako produkty bankowe
 • Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych klientów

 IX Rodzaje operacji bankowych 

 • Finansujące – skutkują do natychmiastowym (lub w ustalonym terminie późniejszym) zwiększeniem środków płatniczych klienta
 • Depozytowe – pozwalają klientowi przekazanie bankowi czasowo zbywających mu środków finansowych w celu ich wykorzystania na cele inwestycyjne czy konsumpcyjne – już wiesz skąd bank ma pieniądze na pożyczki
 • Obsługa obrotu płatniczego – poprzez realizację zlecenia klienta, skutkująca wykonaniem określonych operacji na rachunkach bankowych lub operacje płatnicze dokonywane z inicjatywy samego banku
 • Inne – to na przykład doradztwo, pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi.

CDN.